2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Factors associated with nurses' perceived competence in pressure injury care in a tertiary hospital, Yunnan, China 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Advances in Skin and Wound Care 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Professional Wound Care Association 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Aims and objectives: To assess nurses’ perceived competence in pressure injury care and explore the association between perceived competence and nurses’ backgrounds, knowledge, attitude, and self-efficacy in pressure injury care. Background: Recent health policy development in China allows nurses to provide nursing services at patients’ homes. Significant proportion of Chinese patients have pressure injuries at home but nurses feel unready to deliver pressure injury care outside the hospital context. Design: Descriptive correlational design. Methods: An online questionnaire was sent during January and February 2021 to collect information regarding demographics, knowledge, attitude, self-efficacy and perceived competence in pressure injury care from 117 nurses caring for patients with or at-risk for pressure injury at a tertiary level hospital in Kunming, Yunnan Province, China. Univariate and multiple regressions were performed to assess the association. Results: A total of 111 completed questionnaires were obtained with a response rate of 94.9%. Nurses reported inadequate knowledge and relatively low self-efficacy in pressure injury care. However, they had positive attitude and acceptable level of perceived competence in pressure injury care. Being a wound specialist, having read pressure injury-related articles or practice guideline within the past year, and having knowledge and self-efficacy in pressure injury care were associated with nurses’ perceived competence in a univariate analysis. Knowledge, attitude and self-efficacy in pressure care were associated with perceived competence in a multivariate analysis. Conclusions: Pressure injury-related knowledge, attitude and self-efficacy are independently associated with nurse’s perception of their competency in pressure injury care.  
     คำสำคัญ Care, Nurse, Pressure injury, Perceived competence 
ผู้เขียน
625060079-7 Miss SIJIA HUANG [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0