2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ COMPARATIVE STUDY ON HOW TO INTRODUCE MULTIPLICATION LESSON IN GRADE 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The South East Asia Conferences on Mathematics Education (SEACME) 
     สถานที่จัดประชุม National Taiwan Normal University 
     จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2561 
     ถึง 11 พฤษภาคม 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 167 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ An important new contribution would be a systematic analysis of textbook treatments of multiplication and division (Greer, 1992). Inprasitha (2011) mentioned that the textbooks should try to make the situation most relevant to the real world in students' daily lives, let students create meaning from the problem situation before they engage in the mathematical world. In this paper, we have studied the introduction of multiplication lessons on the textbooks in five countries: Thailand, Japan, Singapore and two countries from CLMV; Cambodia and Vietnam. The textbook study found that introductions of the multiplication lessons were different. Japanese textbooks displayed the students' real world from what they, offered real-world activities that students can learn by themselves. Including the presentation of the concept of multiplication was different in each country. The concept of multiplication was a number of members in each group and a multiplier as a number of groups consisting of Cambodia Vietnam and Japan. In Thailand, the concept of multiplication defined as a number of groups and a multiplier as a number of members in each group. Moreover, Singapore introduced the concept of multiplication in both concepts. 
ผู้เขียน
587050006-0 น.ส. จตุพร นาสินสร้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0