2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 587050006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จตุพร นาสินสร้อย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JATUPORN NASINSROY
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 48/2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 48/2021 on April 9, 2021)) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Developing Mathematical Thinking in the Context of Lesson Study and Open Approach 
รายละเอียด ป.เอก ภาคปกติ สาขาคณิตศาสตรศึกษา / โทรศัพท์ 0876342081 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 เมษายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.143/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2561 ผ่าน S เมื่อ ปลาย/2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2564 19% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.108/2564 ลว. 7 เมษายน 2564
F แจ้งผลสอบ 28 เมษายน 2564 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2564 เสนอ กก.คณะ 16 มี.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เปลี่ยนจาก ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ. 587/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Synthesis of Research on Mathematical Thinking Development under the Lesson Study and Open Approach Context 
ชื่อวารสาร Randwick International of Education and Linguistics Science (RIELS) Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia 
ISBN/ISSN e-ISSN: 2723-2433   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 September 2021 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน September  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 296-306  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ภายใต้บริบทการศึกษา ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด เรื่อง รูปร่างและรูปทรง  
ชื่อวารสาร วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2565  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ STUDENTS’ MATHEMATICAL THINKING ON MULTIPLICATION IN CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม 13th International Congress on Mathematical Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) 
สถานที่จัดประชุม University of Hamburg  จังหวัด/รัฐ Germany 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 264  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ COMPARATIVE STUDY ON HOW TO INTRODUCE MULTIPLICATION LESSON IN GRADE 2 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 8th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The South East Asia Conferences on Mathematics Education (SEACME) 
สถานที่จัดประชุม National Taiwan Normal University  จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 167  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract