2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายภายใต้บริบทของชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 43 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการพัฒนาครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสำรวจค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสัมภาษณ์ครูผู้สอนและผู้สังเกต วีดิทัศน์จากการสังเกตชั้นเรียน และใบกิจกรรมของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) และกรอบแนวคิดของ Barkatsas, Law, Seah & Wong (2019) ผลการศึกษาพบว่าค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด นักเรียนให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด คือ ค่านิยมเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา วิธีการเรียนการสอน การเชื่อมโยงและคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน และแนวคิดทางคณิตศาสตร์  
     คำสำคัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย, ค่านิยม, การเรียนรู้คณิตศาสตร์, การศึกษาชั้นเรียน, วิธีการแบบเปิด 
ผู้เขียน
625050033-7 นาย อนุชา โคยะทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0