2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050033-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อนุชา โคยะทา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ANUCHA KOYATA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ค่านิยมในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) UPPER ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ VALUES IN MATHEMATICS LEARNING 
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ป.โท ปกติ โทรศัพท์ 0986483561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 ธันวาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 566/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2564 9% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.333/2564 ลว. 20 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 12 กรกฎาคม 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-