2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2564 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 "การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
     สถานที่จัดประชุม Online by Zoom 
     จังหวัด/รัฐ นครศรีธรรมราช 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 ธันวาคม 2564 
     ถึง 26 ธันวาคม 2564 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 331-341 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส 4 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 151 คน โดยใช้แบบสำรวจค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 4 ระดับและเขียนบรรยายประกอบเหตุผล วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบมิติค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6 มิติ ของ Zhang et al. (2016) โดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ใช้สถิติเชิงอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่านักเรียนค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 มิติ ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการประสบความสำเร็จให้ความสำคัญในระดับมาก (x ̅=2.88) ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 22.30 โดยความสำเร็จขึ้นอยู่กับการคิดคำนวณและการตั้งใจฟังครู 2) ด้านความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ให้ความสำคัญในระดับมาก (x ̅=3.01) ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 47.68 ซึ่งให้ความสำคัญกับการเขียนหรือบันทึกความรู้ที่ได้จากการเขียนบนกระดานของครู และการคิดคำนวณ 3) ด้านการปฏิบัติ ให้ความสำคัญในระดับน้อย (x ̅=2.50) ด้านข้อมูลเชิงคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 12.14 ให้ความสำคัญกับสูตรคูณและการคิดคำนวณเพื่อสนับสนุนการทำงานคณิตศาสตร์ การบ้าน หรือการสอบ รวมถึงการลงมือทำงานคณิตศาสตร์ด้วยตนเองภายหลังการอธิบายของครู 4) ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ให้ความสำคัญคิดเป็นร้อยละ 17.22 โดยให้ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ในการช่วยคำนวณ และไม่พบค่านิยมในด้านการสื่อสารและการสะท้อนกลับ  
ผู้เขียน
615050121-9 น.ส. พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0