2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050121-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พรรณวิภา พรพิรุณโรจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANWIPA PORNPHIRUNROJ
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VALUES IN MATHEMATICS LEARNING 
รายละเอียด ป.โท คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.195/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 25 มิถุนายน 2563 Turnitin 6%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.329/2564 ลว. 20 มิถุนายน 2564
F แจ้งผลสอบ 5 กรกฎาคม 2564 Good
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน สอบเข้า ปศ.54/2561 ลว.31พค.2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมนึก วรวิเศษ คำสั่ง ศศ.บศ. 229/2562 ลว. 1 พ.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี