2012 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การศึกษาแนวคิดรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของอาจารย์เกษียณอายุ 
Date of Distribution 26 February 2022 
Conference
     Title of the Conference จิตตปัญญาสิบห้าปี "การเติบโตจากภายในสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" 
     Organiser ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล  
     Conference Place มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
     Province/State กาญจนบุรี  
     Conference Date 25 February 2022 
     To 26 February 2022 
Proceeding Paper
     Volume 10 
     Issue
     Page 17-18 
     Editors/edition/publisher ศูนย์จิตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล  
     Abstract การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณสำหรับผู้สูงอายุ จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการสำรวจและตรวจสอบแนวคิดของกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณในกลุ่มของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ภายใต้ปรากฎการณ์สังคมผู้สูงวัยอันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นมีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยกล่าวได้ว่ากลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุนั้นเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความมั่นคงทางการเงิน แต่อาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ การปรับตัวในสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไป ความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวตามสภาพสังคมที่ในปัจจุบัน ทำให้รู้สึกอ่อนแอและเกิดเป็นความท้อแท้ขึ้น ดังนั้นการส่งเสริมความตระหนักในตนเองเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายชีวิตให้เหมาะสมรวมไปถึงการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตวิญญาณ อาจทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในและเป้าหมายใหม่ในชีวิต การศึกษาในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิดของการพัฒนาจิตวิญญาณด้วยกิจกรรมทางศิลปะ ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า 1) หลักการของรูปแบบควรเชื่อมโยงกับความสนใจของแต่ละบุคคล และสนับสนุนแง่มุมของการตระหนักรู้ในตนเองที่มีความสัมพันธ์แง่ต่าง ๆ 2) จุดประสงค์ของรูปแบบควรเน้นที่การเห็นคุณค่าในตนเอง ความหมายของชีวิต การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และการก้าวข้ามอัตตาของตน 3) กระบวนการของรูปแบบควรเป็นการสนทนาอย่างลึกซึ้งใคร่ครวญ กิจกรรมศิลปะควรขึ้นอยู่กับการเลือกความสนใจของแต่ละบุคคลและมีเงื่อนไขที่เหมาะสม 4)การประเมินรูปแบบควรอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงในปัจเจกบุคคล 
Author
597050003-7 Miss WEENA THANACHAISAKUL [Main Author]
Education Doctoral Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Abstract 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0