2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model toEnhance Critical Thinking: Integration Between Pedagogyand Neuroscience Topic on Substance for Primary Students 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤศจิกายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG.  
     ISBN/ISSN 0302-9743 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่
     เดือน พฤศจิกายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 219-227 
     บทคัดย่อ The purpose of this research is to synthesize theoretical framework and designing framework for development of constructivist web-based learning environment model to enhance Critical Thinking subject on substance around using for Grade 6 students. Type I developmental research is the research design (Design and Development). The following were the procedures: 1) evaluate and analyze the principles and theories, 2) investigate the context of learners’ knowledge creation and memory processes, and 3) synthesize the theoretical framework and design framework for a Constructivist web-based learning environment model to improve Critical thinking. The results of study that there are the designing framework has 8 elements as following: (1) Problem base, (2) resources center, (3) Related communities Center, (4) Collaboration center, (5) Cognitive tools, (6) Critical Thinking center, (7) Scaffolding center, and (8) Coaching center. Capable of critical thinking: 1) Elementary Clarification 2) Bases for a Decision 3) Inference 4) Advanced clarification 5) Supposition and integration. 
     คำสำคัญ Constructivist web-based learning · Critical thinking · Constructivist theories 
ผู้เขียน
607050008-8 น.ส. พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0