2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050008-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMWARUN NUNTHAITAWEEKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE CRITICAL THINKING: INTIGRATION BETWEEN PEDAGOGY AND NEUROSCIENCE TOPIC ON EVERYDAY SUBSTANCE FOR GRADE 6 STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก เทคโน หมายเลขโทรศัพท์ 0894349533 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 610/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2562 20% ผ่านเว็บ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ คำสั่ง ศศ.บศ.034/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาง สุมาลี ชัยเจริญ
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Designing Framework of Constructivist Web-based Learning Environment Model to Enhance Critical Thinking for Primary Students  
ชื่อวารสาร The 13th International Conference on Educational Research Conference Abstract & Proceedings : ICER 2020 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Education, Khon Kaen University  
ISBN/ISSN 978-616-438-513-9   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 September 2020 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน september  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 25-31  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Framework for Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Critical Thinking for primary students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม ICITL 2019 International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 ธันวาคม 2562 ถึง 5 ธันวาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม UiT the Arctic University of Norway 
สถานที่จัดประชุม UiT The Arctic University of Norway, Norway  จังหวัด/รัฐ Tromsø, Norway 
Proceeding Paper Volume 11937  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 644-652  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Designing Framework of Constructivist Web-based Learning Environment Model to Enhance Critical Thinking for Primary Students  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 กันยายน 2563 
ชื่อการประชุม The 13th International Conference on Educational Research Conference Abstract & Proceedings : ICER 2020 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2563 ถึง 13 กันยายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University   จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue 978-616-438-513-9  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-31  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty of Education, Khon Kaen University  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper