2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps 2) ส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาเวียดนาม โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps ให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 3) หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการพูด 6) แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการใช้หลักสูตร พบว่าในภาพรวมมีคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการพูดภาษาเวียดนาม เฉลี่ยเท่ากับ 17.36 คิดเป็นร้อยละ 85 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
     คำสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาเวียดนาม, สอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps, ความสามารถในการพูด 
ผู้เขียน
625050180-4 น.ส. มนัสวี เวชกามา [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0