2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625050180-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนัสวี เวชกามา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANUTSAWI WETCHAKAMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด โดยใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารแบบ 3Ps สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF VIETNAMESE LANGUAGE PROGRAM IN DAILY LIFE FOR IMPROVEMENT OF SPEAKING ABILITY USING UTILIZING 3Ps COMMUNICATION TEACHING STYLE FOR MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS. 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 157/2564 ลว. 28 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 8 มิถุนายน 2564 29% ภาคปลาย 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-