2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Solving Mathematic Problems of Statistics for High School Grade 11 (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1662349207) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2565 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ICITL 2022 : International Conference of Innovative Technologies and Learning 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICITL 2022 Organization Committee 
     สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal. 
     จังหวัด/รัฐ Porto, Portugal. 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 
     ถึง 31 สิงหาคม 2565 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2022 
     Issue (เล่มที่) 13449 
     หน้าที่พิมพ์ 180-186 
     Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang, Shu-Chen Cheng, João Barroso, Frode Eika Sandnes 
     บทคัดย่อ Objective of research was to develop learning of constructivist environ-ment model to enhance solving mathematic problems and to examine the learners’ solving mathematic problems. There were three phases model re-search is model development, model validation and model use. The target group consisted of 18 high school grade 11 school registered in the mathe-matics course on statistics in the academic year 2021, 10 teachers of math-ematics on statistics in the academic year 2021. Model research was de-signed for each domain following the subject matters media and teaching design by the expert and outsourcing technical support including; 1 re-searcher, 1 designer, 1 developer, and 3 experts. Qualitative and quantita-tive data were gathered. Protocol analysis used summarization elucidation and assay description was applied to analyze the qualitative data and ana-lyzed by descriptive statistics consisted of means, standard deviation, and percentages. The result pointed out that development learning of construc-tivist environment model to enhance solving mathematic problems com-prised of 8 components; 1) problem bases, 2) resources, 3) related cases, 4) tool learning center, 5) communication learning center, 6) solving mathe-matic problems center, 7) scaffolding, and 8) facilitating. The troubleshoot-ing of student learning with constructivist learning environment to enhance solving mathematic problems from evaluation of solving mathematic prob-lems achieved a mean score of 47.28 (S.D.=3.06). There were 94.56% of all students passed the criteria of 80%, and there were 94.44% of all students passed the specified scores of 80%. Problem solving of student learning with learning of constructivist environment to enhance solving mathematic problems resulted from the asking in the protocol analysis consisted of 5 processes; 1) understanding the problem, 2) problem representations and searching for solutions, 3) planning, 4) carrying out the plan and 5) follow-ing up. 
ผู้เขียน
607050021-6 นาย สถาพร ไชยศรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0