2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050021-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สถาพร ไชยศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATHAPON CHAISRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASE LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING OF STATISTICS INTIGRATION BETWEEN OF PEDAGOGY AND NEUROSCIENCE FOR HIGH SCHOOL GRADE 11 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 612/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2562 Turnitin 20%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 117/2565 ลว. 20 เมษายน 2565
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2565 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 20 กันยายน 2565 เสนอ กก.คณะ 14 ต.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Theoretical Framework of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Mathematical Problem Solving  
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG 
ISBN/ISSN ISBN:978-3-030-3534/ISSN:0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 December 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 11937 
เดือน December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 261-267  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ The Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Solving Mathematic Problems of Statistics for High School Grade 11 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature Switzerland AG 
ISBN/ISSN ISBN:978-3-031-15272-6/ISSN:0302-9743  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่ 13449 
เดือน August  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 180-186  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Solving Mathematic Problems of Statistics for High School Grade 11 (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1662349207) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2565 
ชื่อการประชุม ICITL 2022 : International Conference of Innovative Technologies and Learning 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ICITL 2022 Organization Committee 
สถานที่จัดประชุม Porto, Portugal.  จังหวัด/รัฐ Porto, Portugal. 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue 13449 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 180-186  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Yueh-Min Huang, Shu-Chen Cheng, João Barroso, Frode Eika Sandnes 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper