2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 525040082-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศรัญยู สมศิริตระกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARANYOO SOMSIRITRAKUL
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและการพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF SUITABLE METHOD FOR BIOGAS UTILIZATION AND DEVELOPMENT OF THE HEAT WATER PRODUCTION SYSTEM FOR PIGLET HEATER IN PIG FARM. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2553 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2553 วันที่ได้รับอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 พฤษภาคม 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะวิศวะ ที่ 84/2553 ลว. 12 มกราคม 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ไอเสียมาผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมตักสิลา  จังหวัด/รัฐ มหาสารคาม 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper