2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535040030-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยวัฒน์ ทองเกรียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYAWAT THONGKREW
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบจำลองระดับจุลภาคเพื่อหาความจุและระดับการให้บริการของถนนกรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPING OF TRAFFIC MICRO SIMULATION MODEL FOR DETERMINING ROAD CAPACITY AND LEVEL OF SERVICE: AMPHOE MUEANG KHON KAEN CASE STUDY. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กรกฎาคม 2555 วันที่สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 31 กรกฎาคม 2555 วันที่อนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 ธันวาคม 2555 วันที่สอบวิทยานิพนธ์
F แจ้งผลสอบ 4 ธันวาคม 2555 วันที่แจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 กันยายน 2556 วันที่นำเสนอเห็นชอบสำเร็จการศึกษากรรมการคณะ โดยวิธีเวียนครั้งที่ 25/2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 มีนาคม 2556 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ลัดดา ตันวาณิชกุล คำสั่งคณะวืศวะฯที่ 458/2554 ลว. 26 พฤษภาคม 2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาแนวทางสำหรับเกณฑ์ในการออกแบบหน้าตัดของทางหลวงจากปริมาณจราจรโดยใช้แบบจำลองระดับจุลภาค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2555 ถึง 6 มีนาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงคมนาคม, กรุงเทพมหานคร, คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue NTC8-011 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 264-271  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper