2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 545020292-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. DANG NGOC HUY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. DANG NGOC HUY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การแปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) VIETNAMESE INTO THAI TRANSLATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1045/2555 ลว. 27 ธันวาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 15 กุมภาพันธ์ 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 12 ธันวาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 883/2556 ลว. 14 พฤศจิกายน 2556
F แจ้งผลสอบ 23 ธันวาคม 2556 Excellent
F รับรองการแก้ไข 20 มกราคม 2557
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 กุมภาพันธ์ 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 31/2557 ลว. 8 ม.ค. 2557
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 กุมภาพันธ์ 2557 สอบผ่าน
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 933/2555 ลว. 26 พฤศจิกายน 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2556 ภาคปลาย
รายการติดตาม
การโอนเงิน


 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Vietnamese - Thai Lexicon for Machine Translation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The Tenth International Symposium on Natural Language Processing 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) 
สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort and Spa 99 Muen-Nogen Road, Tri-Trang Beach, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand  จังหวัด/รัฐ Thailand 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193-196  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper