2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547050004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMLAK MOONPO
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 12/2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาการให้เหตุผลทางพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF ALGEBRAIC REASONING IN LESSON STUDY AND OPEN APPROACH CLASSROOM 
รายละเอียด แบบ 2.1 ปกติ คณิตศาสตร์ศึกษา 
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2555
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2556 ต้น 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กันยายน 2556 ผ่าน S เมื่อ ภาคต้น ปี 2556
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2558 คำสั่ง ศศ.บศ.974/2558 ลว. 22 ธันวาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 ธันวาคม 2559 คำสั่ง ศศ.บศ.864/2559 ลว. 8 ธ.ค. 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 6 เมษายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.181/2560 ลว. 24 มีนาคม 2560 (ส่งเล่มไม่ทัน 45 วัน)
F แจ้งผลสอบ 9 พฤษภาคม 2560 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2560 เสนอ กก.คณะอนมัมัติ 21 ส.ค. 2561
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) จาก GSMIS ผ่านตาม ปศ.ฉ.12/2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 592/2555 ลว. 22 มิ.ย. 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Algebraic Reasoning in Early Grade: Promoting through Lesson Study and Open Approach 
ชื่อวารสาร Psychology (PSYCH) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
ISBN/ISSN 2152-7180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 May 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ