2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547080012-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TIPAWAN SILWATTANANUSARN
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 85/2554) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การคัดเลือกคุณลักษณะแบบรวมกลุ่มร่วมกับการรวมกลุ่มการจำแนกเพื่อการจำแนกข้อมูลสมุนไพร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Ensemble Feature Selection with Classifier Ensemble for Herbal Classification 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 533/2554 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 8 พฤศจิกายน 2554
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 เมษายน 2556
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤษภาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 กันยายน 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 533/2554
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 533/2554
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Enhanced Classification Accuracy for Cardiotocogram Data with Ensemble Feature Selection and Classifier Ensemble 
ชื่อวารสาร Journal of Computer and Communications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
ISBN/ISSN 2327-5227  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 March 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่
เดือน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 20-35  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ