2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 555030024-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิชัย สิทธิการ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WICHAI SITTIKARN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล Sequence Tagged Site (STSs) ช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INTROGRESSION OF Xa21 GENE FOR BACTERIAL LEAF BLIGHT RESISTANCE INTO THE RICE CULTIVAR RD6 (ORYZA SATIVA.L) USING SEQUENCE TAGGED SITE (STSs) MAEKER ASSISTED SELECTION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 พฤษภาคม 2559 คำสั่งที่ 233/2559 ลว 28/04/2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 พฤษภาคม 2559 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2560 คำสั่งที่ 036/2560 ลว 25/01/2560
F แจ้งผลสอบ 1 กุมภาพันธ์ 2560
F รับรองการแก้ไข 10 มีนาคม 2560
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 ตุลาคม 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 เมษายน 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 628/2555 ลว 31/10/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข6 ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการเพิ่มยีนต้านทาน Xa21 และใช้เครื่องหมายโมเลกุล ช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร (Khon Kean Agriculture Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0.8  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2560 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ