2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 555200028-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์ศักดิ์ จงหมายกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGSAK JONGMAIKLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การใช้แสงสว่างในอาคารโฮมสโตร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) LIGHTING IN HOMESTORE BUILDINGS  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 27 มกราคม 2559
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 7 มิถุนายน 2559
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 มิถุนายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มิถุนายน 2559 สอบเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
F แจ้งผลสอบ 7 มิถุนายน 2559
F รับรองการแก้ไข 7 มิถุนายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 เมษายน 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การให้แสงสว่างในอาคารโฮมสโตร์ปัจจุบัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 193  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper