2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 557030018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพรรณี มุขพรหม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPHUNNEE MOOKPROM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2557 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตไข่และลักษณะทางการสืบพันธุ์ในไก่พื้นเมืองไทยด้วยโมเดลรีเกรชชั่นสุ่ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GENETIC EVALUATION OF EGG PRODUCTION AND FERTILITY TRAITS IN THAI NATIVE CHICKENS BY RANDOM REGRESSION TEST DAY MODEL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งที่ 101/2561 ลว 13/2/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 กุมภาพันธ์ 2561 สอบผ่าน
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 23 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 29 มิถุนายน 2561
F รับรองการแก้ไข 11 กรกฎาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คำสั่งที่ 202/2556 ลว 17/5/2556
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม คำสั่งที่ 357/2560 ลว 25/7/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กุมภาพันธ์ 2556 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Genetic Evaluation of Egg Production Curve in Thai Native Chickens by Random Regression and Spline Models  
ชื่อวารสาร Poultry Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Oxford University Press (OUP) on behalf of the Poultry Science Association, Inc. 
ISBN/ISSN Genetic Evaluation of Egg Production Curve in Thai Native Chickens by Random Regression and Spline Models  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 August 2016 
ปีที่ 96  ฉบับที่
เดือน Agust  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 274-281  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ The Appropriate of spline function in random regression model for genetic evaluation of egg production curve in Thai Native Chicken. 
ชื่อวารสาร KHON KAEN AGR. J.  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University 
ISBN/ISSN Genetic Evaluation of Egg Production Curve in Thai Native Chickens by Random Regression and Spline Models  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 January 2015 
ปีที่ 43  ฉบับที่ 2 (SUPPL) 
เดือน Febuary  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 130-133  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้ไข่ในไก่พื้นเมืองไทย(พันธุ์ประดู่หางดำ) 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 44  ฉบับที่ พิเศษ2 
เดือน มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 386-394  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ