2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 577030014-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุพงศ์ ผลเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHANPONG PHONCHAROEN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 93/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตเพื่อศึกษาการตอบสนองของมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ในวันปลูกที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) APPLICATION OF CASSAVA MODEL TO EVALUATE THE RESPONSES OF FOUR GENOTYPES IN DIFFERENT PLANTING DATES 
รายละเอียด แต่งตั้งผู้ทรงฯ รศ.ดร.นิมิตร วรสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 116/2560 ลว 20/2/2560 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มิถุนายน 2563 สอบประมวลความรู้ ป.เอก
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ธันวาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 21 ธันวาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 29 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 มีนาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งที่ 088/2558 ลว 12/2/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 116/2560 ลว 20/2/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ The impact of seasonal environments in a tropical savanna climate on forking, leaf area index, and biomass of cassava genotypes 
ชื่อวารสาร Agronomy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 January 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน Janruary  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Performance of the CSM-MANIHOT-Cassava Model for Simulating Planting Date Response of Cassava Genotypes 
ชื่อวารสาร Field Crop Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 January 2021 
ปีที่   ฉบับที่ 264 
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 108073  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Growth rates and yields of cassava at different planting dates in a tropical savanna climate 
ชื่อวารสาร Scientia Agricola 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SciELO 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 May 2018 
ปีที่ 76  ฉบับที่
เดือน September/October  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 376-388  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การคำนวณและการทดสอบค่าสัมประสิทธิทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 เพื่อใช้ในแบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 6-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract