2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577090003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลธิชา แก้วจอหอ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONTICHA KAEWJOHO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกกิจกรรมทางกายบนพื้นแข็ง พื้นนุ่ม และพื้นทราย ต่อความสามารถทางกายในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of physical trainning on hard, soft and sand sarfaces on functional abitity in community-dwelling elderly 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 87/2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 334/2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59212103
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Thai dance exercises benefited functional mobility and fall rates among community-dwelling older individuals 
ชื่อวารสาร Hong Kong Physiotherapy Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร World Scientific Publishing Co., Inc.  
ISBN/ISSN 1876-441X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 October 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Preliminary Study on Effect of Exercise on Sand and Hard Surfaces on Walking Ability of Community-Dwelling Elderly การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายบนพื้นทรายและพื้นแข็งต่อความสามารถด้านการเดิน ของผู้สูงอายุในชุมชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม The national conference of The 19th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพนจ์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 54-61  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การออกกำลังกายบนพื้นทราย สามารถพัฒนาความสามารถด้านการเดินในผู้สูงอายุได้ภายใน 3 สัปดาห์: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม The national conference of The 20th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพนจ์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 25-31  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Exercise on a soft surface could significantly improve functional ability of community-dwelling elderly within 3 weeks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 พฤษภาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 7th World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2561 ถึง 19 พฤษภาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Medicine and Rehabilitation 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม Hyatt regency   จังหวัด/รัฐ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
Proceeding Paper Volume Volume 8 (May 2018)  Proceeding Paper Issue 2165-7025 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 41  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract