2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ตันติกร โคตรชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANTIKON KOTCHARE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ   รอตีพิมพ์(ขยายเวลาหลักสูตร)      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทสไทยของนักท่องเที่ยวเกย์ชาวต่างชาติ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Strucitral Eguation Model of Factors Affceting the Foreign Gay Tourists' Loyalty to Tourism Destination in Thailand  
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ วันที่ 17 เมษายน 2561 *ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 60 และสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กุมภาพันธ์ 2560 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 11/2560 ลว. 27 ก.พ. 60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 เมษายน 2563 ตามประกาศคณะฯ ที่ 56/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 9 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 9 เมษายน 2563 สอบผ่าน (good)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร คำสั่งคณะวิทยาการที่ 203/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-