2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210018-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ตันติกร โคตรชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANTIKON KOTCHARE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเกย์ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) UNDERSTANDING FACTOR INFLUENCE OF GAY TOURIST ON LOYALTY WITH THAILAND TOURISM DESTINATIONS 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ วันที่ 17 เมษายน 2561 *ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร คำสั่งคณะวิทยาการที่ 203/2558 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-