2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มัลลิกา เจแคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MALLIKA JECAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นวัตกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารประเภทข้าวพื้นถิ่นบนฐานคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INNOVATION FOR GASTRONOMY TOURISM DEVELOPMENT OF LOCAL RICE PRODUCTS BASED ON THE CULTURAL HERITAGE VALUES IN MAHA SARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560*ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร/ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 35/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 21 ม.ค.60 และสอบปากเปล่าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 มกราคม 2560 สอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 21 ม.ค.60 และสอบปากเปล่าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กุมภาพันธ์ 2560 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 11/2560 ลว.27 ก.พ. 60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่ง 2 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 25 กรกฎาคม 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 กรกฎาคม 2561
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 21 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Gastronomy Tourism Policy: Opportunities and Challenges of local cuisine  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม The 4th Conference on Sustainable Tourism in Asia 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 มกราคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม INTESDA 
สถานที่จัดประชุม the Hiroshima KKR Hotel in Hiroshima, Japan.  จังหวัด/รัฐ Japan 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue ISSN: 2188-6911 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 12-29  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper