2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สัญชัย ด้วงบุ้ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SANCHAI DUANGBUNG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับตัวของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Adaptation Music of the Phu-tai Ethnic group in the Mekong River Basin 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 10 ตุลาคม 2558 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 สิงหาคม 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 มกราคม 2563
F แจ้งผลสอบ 6 มกราคม 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 มีนาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ คำสั่งคณะฯที่ 176/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-