2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585050096-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง นภัสรพี โยธี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. NAPHATRAPEE YOTHEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 59/2558 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF AN ENGLISH READING SKILL USING THE FLIPPED CLASSROOM LEARNING APPROACH WITH INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY OF HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE STUDENTS OF RAJAMONGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN KHONKAEN CAMPUS 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ แผน ข (โครงการพิเศษ) / หมายเหตุ : เข้า ศษ. ต้น 58 ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (5ปี) ภาคปลาย 62 ตามปฏทิน กำหนดวันสุดท่ายของการสอบ 27 เม.ย.63 และ วันสุดท้ายส่งเล่ม วพ.ฉบับสมบูรณ์ 3 พค 63 + ผลงานที่เผยแพร่เพื่อขอ จบ กศ. 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.236/2560 ลว. 16 พ.ค. 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 มิถุนายน 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 262/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 20 มิถุนายน 2560 turnitin 32%
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 มิถุนายน 2560 ผ่าน "S" ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ลว. 23 มิ.ย. 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร คำสั่ง ศศ.บศ. 748 /2559 ลว. 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-