2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 585050187-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รำเทียน กูลโคกสูง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RAMTIAN KOOLKOKSOONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13/2559 ลงวันที่  26 มกราคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรระดับนำไปใช้ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) IMPLEMENTED CURRICULUM DEVELOPMENT WITH EMPHASIZING ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PROCESS USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
รายละเอียด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณิต) 
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 26 มกราคม 2559 ผ่าน ตาม ปศ.มข. ฉ. 13/2559 ลว. 26 ม.ค. 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่2) คำสั่ง ศศ.บศ.257/2560 ลว. 24 พ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 มิถุนายน 2560 turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 576/2561 ลว. 13 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 640/2561 ลว. 3 ธ.ค. 2561
F แจ้งผลสอบ 16 ธันวาคม 2561 pass
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 24 เมษายน 2562 เสนอ กก.คณะอนุมัติ เมื่อ 22 เม.ย. 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 มีนาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี คำสั่ง ศศ.บศ.420 /2559 ลว. 22 ก.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ IMPLEMENTED CURRICULUM DEVELOPMENT WITH EMPHASIZING ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PROCESS USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม Apec-Icer 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2561 ถึง 11 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 452-464  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty of Education, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper