2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 585150016-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวัฒน์ กังวานศิรวัธน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWAT KANGWANSIRAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของแรงสูดลมหายใจเข้าสูงสุดกับค่าแรงเป่าลมหายใจออกสูงสุดเพื่อการเลือกรูปแบบอุปกรณ์สูดพ่นยาในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Correlation of peak inspiratory flow and peak expiratory flow for inhalation device selection in Asthma and COPD patients 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 16 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 26 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 ตุลาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 68/2561 ลว.8 มีนาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ของค่าการสูดลมหายใจเข้าสูงสุดและค่าแรงเป่าลมหายใจออกสูงสุด ในผู้ป่วยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สถานที่จัดประชุม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท   จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 719-727  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บรรณาธิการ คณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 / จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper