2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050007-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สันติ บรรเลง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUNTI BUNLANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 149/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทำให้เป็นคณิตศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) การทำให้เป็นคณิตศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้ การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
รายละเอียด ป.เอก ภาคปกติ สาขาคณิตศาสตรศึกษา โทรศัพท์ 0868585504 / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 เมษายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.143/2561 ลว. 27 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2561 ผ่านS : ภาคปลาย/2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.422/2563 ลว.10 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2563 10% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เปลี่ยนจาก ผศ. ดร.เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ. 586/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561 650931416056
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง