2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ปราณี ถิ่นเวียงทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PRANEE THINWIANGTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF STEM EDUCATION CURRICULUM TO ENHANCE CREATIVE PROBLEM SOLVING COMPETENCY OF LOWER SECONDARY STUDENTS, STEM EDUCATION NETWORK, KHON KAEN. 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 1 มิถุนายน 2561 S = ตามปศ.บว.มข.ฉ. 67/2561 ลว.1มิย.2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.784/2561 ลว. 24 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กุมภาพันธ์ 2562 Turnitin 23%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง