2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลดาวัลย์ มะลิไทย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LADAWAN MALITHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 122/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL USING THE AUTHENTIC LEARNING TO ENHANCE HOLISTIC LEARNING PROCESS FOR UNDERGRADUATE STUDY STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 กรกฎาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 10 สิงหาคม 2562 Turnitin 26%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.082/2564 ลว.9 ก.พ. 2564
F แจ้งผลสอบ 1 มีนาคม 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ชื่อวารสาร ์วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 539-6765  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ