2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050021-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เบญจพร สัธนรักษาเวศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BENJAPORN SATHANARUGSAWAIT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 2/2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOCs) สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING ENVIRONMENT MODEL CONSTRUCTIVIST TO ENHANCE STUDENT’ CREATIVE THINKING BY USING MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) FOR HIGHER EDUCATION 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โทรศัพท์ 0818714931 / ครบระยะเวลา กศ. 6 ปี ในปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 พร้อมใบตอบรับบทความ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มกราคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 878/2559 ลว. 23ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่าน "S" เมื่อภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.632/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562 ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์ คำสั่ง ศศ.บศ. 059/2560 ลว. 25 ม.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย