2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587050029-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกพร พรหมสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKPORN PROMSUWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 122/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการชั้นเรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A TRAINING COURSE THROUGH THE CONTEMPLATIVE EDUCATION TO ENHANCE THE PRE-SERVICE TEACHERS’ COMPETENCY ON CLASSROOM MANAGEMENT. 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 สิงหาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.556/2560 ลว. 17 ส.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น/2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 648/2562 ลว.24 ก.ย.2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 ตุลาคม 2562 Turnitin 20%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-