2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587080031-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศตพล ยศกรกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SATAPON YOSAKONKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เมทาดาทาสำหรับการจัดการข้อมูลและภาพดิจิทัลกะโหลกคนไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Metadata for Managing Digital Data and Images of Thai Human Skulls 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 35/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 ธันวาคม 2558
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 มกราคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 8 มกราคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 1 มีนาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 35/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-