2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595020003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐวรา จินดามาตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATWARA JINDAMAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตรวจพิสูจน์เส้นขนเสือและหมีชนิดที่พบในประเทศไทย ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) IDENTIFICATION OF TIGERS AND BEARS HAIRS IN THAILAND USING LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 291/2561 ลว 29 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 17 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 564/2562 ลว 2 สิงหาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 8 สิงหาคม 2562 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 16 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 263/2561 ลว 23 มี.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจพิสูจน์เส้นขนเสือชนิดที่พบในประเทศไทยด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Identification of Tigers Hairs in Thailand using Microscopy)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 31 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี   จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 47-54  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper