2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595030053-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUTHAIPORN RATCHAMAK
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินประสิทธิภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งภายหลังการเสริมคอลเลสเตอรอลร่วมกับโปรตีนไหมในน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EVALUATION OF BOAD CRYOPRESESERVED SEMEN AFTER SUPPLEMENTED WITH CHOLESTEROL-LOADED-CYCLODEXTRINS AND SERICIN IN SEMEN EXTENDER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 27 มิถุนายน 2560
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 536/2560 ลว 7/11/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2561
F แจ้งผลสอบ 28 มิถุนายน 2561
F รับรองการแก้ไข 26 กรกฎาคม 2561
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กันยายน 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล คำสั่งที่ 535/2559 ลว 30/09/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ คำสั่งที่ 535/2559 ลว 30/09/2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบวิธีการแช่แข็งและการทำละลายต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรแช่แข็ง 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน ม.ค.-ก.พ.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลของอัตราการแช่แข็งและอุณหภูมิทำละลายต่อคุณภาพน้้าเชื้อสุกรแช่แข็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
สถานที่จัดประชุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 48  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1065-1072  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper