2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040001-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANVISIT MARAPHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวัดค่าองศาบริกซ์และค่าโพลของอ้อยแบบไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในห้องปฏิบัติการ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) NON - DESTRUCTIVE MEASUREMENT FOR BRIX AND POL OF SUGARCANE USING NIRS IN LABORATORY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะที่ 993/2559 ลว. 17 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 282/2562 ลว. 29 เม.ย. 62
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 858/2559 ลว. 21 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 858/2559 ลว. 21 กันยายน 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Effect of waxy material and measurement position of a sugarcane stalk on a rapid determination of Pol value using a portable near infrared instrument  
ชื่อวารสาร Journal of Near Infrared Spectroscopy  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SAGE Jorunals 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 July 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Waxy Types of a Sugarcane Stalk Surface on the Spectral Characteristics of Visible-Shortwave Near Infrared measurement 
ชื่อวารสาร ENGINEERING JOURNAL 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการวัด CCS ของอ้อยในแปลงด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 ถึง 27 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ และวรวนา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขันต์ 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 490-494  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Feasibility study of visualization system for sugarcane quality using hyperspectral imaging 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ชื่อการประชุม Japan council of NIR spectroscopy (JCNIRS) 34th 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มกราคม 2561 ถึง 22 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Japan council of NIR spectroscopy 
สถานที่จัดประชุม Hokkaido University  จังหวัด/รัฐ Hokkaido, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 153  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract