2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040033-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อาทิตย์ ภูผาผุด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARTHIT PHUPHAPHUD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การวัดค่าไฟเบอร์อ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) NON DESTRUCTIVE MEASUREMENT OF SUGARCANE FIBER CONTENT USING A PORTABLE NEAR INFRARED INSTRUMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะที่ 994/2559 ลว. 17 ตุลาคม 2559
D อนุมัติเค้าโครง 22 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯที่ 389/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
F แจ้งผลสอบ 31 พฤษภาคม 2561 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D มีแก้ไขเล็กน้อย
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 860/2559 ลว. 21 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เสรี วงส์พิเชษฐ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 386/2561 ลว. 9 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Waxy Types of a Sugarcane Stalk Surface on the Spectral Characteristics of Visible-Shortwave Near Infrared measurement 
ชื่อวารสาร ENGINEERING JOURNAL 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 October 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบความแม่นยำสำหรับลักษณะสเปกตรัมของวิสิเบิล-ชอร์ทเวฟเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีสำหรับ การวัดค่าคุณภาพของอ้อยลำ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2561 ถึง 27 เมษายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ (วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น) อ.หัวหิน  จังหวัด/รัฐ ประจวบคีรีขันธ์ 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue 19 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 421-425  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper