2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040110-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธันยมัย มูลมณี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THUNYAMAI MOONMANEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบแบ่งแยกส่งสินค้าได้ โดยพิจารณาความต้องการของลูกค้าแบบกี่งกรอบเวลา กรณีศึกษาบริษัทขนส่งเครื่องดื่ม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) APPLIED GENETIC ALGORITHM FOR SPLIT DEVIVERY VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SEMI-TIME WINDOW : A CASE STUDY OF BEVERAGE LOGISTICS COMPANY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะฯที่ 288/2562 ลว. 24 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิติพงศ์ จำรัส คำสั่งคณะที่ 806/2560 ลว. 1 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-