2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595110085-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฉัตฑริกรณ์ หานะพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHATTARIKORN HANAPUN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ตามแบบ PRECEDR MODEL กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) STRUCTURAL EQUATION MODEL BETWEWN PREDISPOSING FACTORS ENABLING FACTORS AND REINFORCING FACTORS BY FORMAI PRECEDE MODEL WITH BEHAVIOR DRINKING ALCOHOL OF STUDENTS HIGH SCHOOL IN SI CHOMPHU DISTRICT KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/1638
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 เมษายน 2562
F แจ้งผลสอบ 29 เมษายน 2562 ที่ มข.0301.9.1/1761
F รับรองการแก้ไข 3 พฤษภาคม 2562 มข 0301.9.1/1870
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 299/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ โมเดลสมการโครงสร้างระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ตามรูปแบบ PRECEDE Model กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มีนาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ