2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595110135-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ผุสดี เลี่ยมดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHUTSADEE LIAMDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวสถิติ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลเชิงโครงสร้างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตและนอกเขตเทศบาล ตำบลสังขละ จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EXAMINANTION FOR GOODNESS OF FIT BETWEEN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND PREVENTIVE ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION BEHAVIOR OF SECONDARY STUDENTS IN SANGKHA DISTRICT SURIN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2561 ที่ ศธ.0514.11.1/1636
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 มีนาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 25 มีนาคม 2562 มข 0301.9.1/1374
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 พฤษภาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 298/2560 ลว.21 มิถุนายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจสอบความกลมกลืนโมเดลเชิงโครงสร้างระหว่างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN ๋Journal of Health Science  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 28  ฉบับที่ ฉบับเพิ่มเติม 1 
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ