2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595740136-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วิววิกา กล้าแท้ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VIEWWIKA KLATHAE
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 88/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การบำรุงรักษาล่วงหน้าเชิงพยากรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 กรณีศึกษา เครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ่งคล้าก่อสร้าง จังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE PREDICTABLE MAINTENACE 4.0 BY APPLYING DIGITAL TECHNOLOGY A CASE STUDY OF HEAVY CONSTRUCTION MACHINERY BUNGKHLAKORSARNG LIMITED PARTNERSHIP, CHAIYAPHUM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 2 เมษายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กันยายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Predictable Maintenance 4.0 by Applying Digital Technology: A Case Study of Heavy Construction Machinery 
ชื่อวารสาร Review of Integrative Business and Economics Research (RIBER)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR)  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 August 2018 
ปีที่ 2019  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 34-46  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Predictable Maintenance 4.0 By Applying Digital Technology : A case study of Heavy Construction Machinery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม SIBR 2018 CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY BUSINESS & ECONOMICS RESEARCH, 5th - 6th July 2018, Osaka, Japan.  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Society of Interdisciplinary Business Research 
สถานที่จัดประชุม Ark Hotel Shinsaibashi, Osaka, Japan  จังหวัด/รัฐ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
Proceeding Paper Volume 7(2018)  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper