2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597020044-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. คณิตา พันธ์หงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANITA PUNHONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบวิยุตสาหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการเรียงสับเปลี่ยน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DISCRETE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM FOR PERMUTATION-BASED OPTIMIZATION PROBLEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 700/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 526/2561 ลว 20 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 11 กรกฎาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 9 ธันวาคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 713/2564 ลว 23 พ.ย. 2564
F แจ้งผลสอบ 14 ธันวาคม 2564 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มกราคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 911/2559 ลว 28 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1119/2559 ลว 30 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Modified Discrete Differential Evolution Algorithm for Solving Graph Coloring Problem 
ชื่อวารสาร Advances in Dynamical Systems and Applications (ADSA) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Research India Publications 
ISBN/ISSN 0973-5321  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 March 2022 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 331-343  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ