2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040001-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชนินทร์ อุปถัมภ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANIN OUPATHUM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาและพัฒนาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดสำหรับลำต้นมันสำปะหลัง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY AND DEVELOPMENT OF PRODUCE FUEL PELLETS MACHINE FOR CASSAVA STEM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 409/2561 ลว. 15 พ.ค. 61
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 408/2561 ลว. 15 พ.ค. 61
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 มิถุนายน 2563 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 360/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 11 มิถุนายน 2563 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 861/2559 ลว. 21 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-