2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050016-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุพงศ์ แสงดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUPONG SAENGDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF SCHOOL QUALITY ASSESSMENT MODEL ON LEARNING ACHIEVEMENT BY APPLYING VALUE-ADDED ANALYSIS AND CLUSTER ANALYSIS 
รายละเอียด วัดและประเมินผลการศึกษา 2.1 ภาคปกติ โทรศัพท์ 0853465923 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 616/2560 ลว. 17 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น /2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 609/2561 ลว. 6 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 พฤศจิกายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 702/2562 ลว. 6 พ.ย. 2562
F แจ้งผลสอบ 22 พฤศจิกายน 2562 Excellent
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 12 ธันวาคม 2562 ยื่นคำร้องผ่านระบบ
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เสนอ กก.คณะ 23 มี.ค.2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 316/2561 ลว. 11 ก.ค. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 มกราคม 2561 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ประยุกต์ใช้การปรับเทียบด้วยวิธีเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการ งานวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอร์ท จ.สงขลา  จังหวัด/รัฐ จังหวัดสงขลา 
Proceeding Paper Volume 27  Proceeding Paper Issue 27 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 62-63  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper