2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050025-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยุทธนา สุมามาลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YUTHANA SUMAMAL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้สอนอัจฉริยะสำหรับอุดมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE SMART TEACHER FOR HIGHER EDUCATION 
รายละเอียด ป.เอก เทคโน โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ.580/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S " เมื่อ ต้น 2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 1 มิถุนายน 2561 S = ตามปศ.บว.มข.ฉ. 67/2561 ลว.1มิย.2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.293/2561 ลว. 28 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 สิงหาคม 2561 turnitin 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คำสั่งศศ.บศ.108/2561 ลว.6 กพ.2561(เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุชาติ วัฒนชัย
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Designing framework of constructivist multimedia learning environment model using byod to enhancing creative thinking for higher education students 
ชื่อวารสาร Turkish Online Journal of Educational Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Sakarya University 
ISBN/ISSN 21467242  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 October 2017 
ปีที่ 2017  ฉบับที่ Volume 1 
เดือน October   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 827  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Learning Environment Model to Enhance Smart Teacher for Higher Education 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม the International Conference on Creativity, Innovation, and Invention in Digital Technology (CIIDT 2018). 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2561 ถึง 13 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Dewan Persidangan Universiti 
สถานที่จัดประชุม Universiti Sains Malaysia (USM)  จังหวัด/รัฐ Malaysia  
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Development of Online Training Management System to Enhance Smart Teacher 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 ตุลาคม 2563 
ชื่อการประชุม The International Conference on Educational Research (ICER) 2019: "Thinking about Education for The Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement"  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2562 ถึง 28 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue Journal of Education, Khon Kaen University 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper