2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050037-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศักดิภัทร์ กฤษณจินดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAKDIPAT KRISHANACHINDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 124/2560 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) โมเดลสมการโครงสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นสากลของโรงเรียนเอกชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE STRUCTURAL EQUATION MODELING OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INFLUENCING INTERNATIONALIZATION OF PRIVATE SCHOOLS 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 บริหารการศึกษา (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.527 ลว. 20 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 153/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin 14%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กรกฎาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.242/2563 ลว. 26 มิ.ย. 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 325/2561 ลว. 19 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE STRUCTURAL EQUATION MODELING OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT INFLUENCING INTERNATIONALIZATION OF PRIVATE SCHOOLS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 มกราคม 2563 
ชื่อการประชุม The Southeast Asian Conference on Education (SEACE 2020) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Academic Forum (IAFOR) 
สถานที่จัดประชุม ประเทศสิงคโปร์  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract