2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070030-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง รชยา ยิกุสังข์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. RAJAYA YEKUSANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ทางสุขภาพโรคหืดในชุมขน : ทดสอบความแม่นตรงโดยผู้ป่ายหอบหืด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The development of Asthmatic Health literacy measurement in community: Validate with asthma patients 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ตุลาคม 2559 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 มกราคม 2561 คำสั่งที่ 151/2561 ลว 22 มกราคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 มีนาคม 2564 คำสั่งที่ 428/2564 ลว 23 มีนาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 5 เมษายน 2564 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Pass
F รับรองการแก้ไข 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 มิถุนายน 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 1361/2559 ลว 4 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เสาวนันท์ บำเรอราช คำสั่งที่ 104/2561 ลว 15 มกราคม 2561